Poštovné zdarma k objednávkám nad 1500 Kč do odvolání. Kamenné prodejny jsou otevřené. Více informací

TÉMA

Testování na zvířatech – naše politika

Nenakupujeme suroviny od žádné společnosti, která testuje jakoukoliv látku na jakémkoliv zvířeti za jakýmkoliv účelem.

Suroviny do našich čerstvých, ručně vyráběných produktů nakupujeme pouze od společností, které žádné ze svých surovin netestují na zvířatech a v žádném případě nemáme v plánu to měnit.

Naše peníze nepřispívají firmám, které testují na zvířatech. Nezabýváme se pouze danou ingrediencí, kterou od společnosti kupujeme, ale zajímáme se o její obecné zásady v testování. To znamená, že pokud nám firma nabídne surovinu, která sama sice prokazatelně testována na zvířatech nebyla, ale jinak objednává či sama provozuje testování na zvířatech za jakýmkoli jiným účelem, tak od ní zkrátka tuto ingredience nekoupíme.

Nezáleží na tom, jaký druh testování na zvířatech daná firma provozuje či objednává, ať už se jedná o jídlo, farmaceutika, kosmetiku či cokoli jiného, taková firma nemůže být naším dodavatelem.

Prozkoumáme vždy i strukturu společnosti, abychom zjistili, jestli není napojena na jinou společnost, která by testy na zvířatech provozovala či objednávala.

Díky této naší zásadě si můžeme být jisti, že zisk, který má firma z naší spolupráce, žádným způsobem nepřispívá testování na zvířatech. Jednoduše neobchodujeme s firmami, jejichž etické postoje jsou v rozporu s našimi.

V Lush jsme na této zásadě stavěli už od prvního dne existence a věříme, že to je důkaz, že lze vynalézat, vyrábět a uvádět na trh celé řady produktů absolutně bez testování na zvířatech. Naši zakladatelé zavedli tuto zásadu v roce 1993, tenkrát ještě pro svou předchozí firmu – Cosmetics To Go. Když roku 1995 odstartovali život firmy LUSH, jednoduše ji převzali a drží se jí dodnes.

Co pro zásady LUSH znamená uvedení legislativy „REACH“ (Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals)?

REACH je směrnice Evropského společenství o chemikáliích a jejich bezpečném využívání (EC 1907/2006). Zkratka znamená Registraci (Registration), hodnocení (Evaluation), schvalování (Authorisation) a omezení (Restriction) chemických látek. Cílem REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí díky lepší a včasnější identifikaci nebezpečné povahy chemických substancí.
Narozdíl od předchozích regulací oprošťuje REACH kompetentní orgány od úkolů a zodpovědnosti a přenáší je na samotný průmysl. Představuje uniformní procedury a testovací požadavky pro všechny substance.

Registrace
Dle REACH musí být registrovány všechny látky, které jsou v množství nad 1 tunu ročně v EU vyráběny nebo do ní dováženy. Registrace vyžaduje 8000 dat na substanci, podpořených výsledky studií a hodnocení. Výrobci stejné látky se mohou spojit v konsorcium a náklady na dokumentaci sdílet.

Hodnocení – jsou zde dva typy:

Hodnocení dokumentace je prováděna Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Registrátoři kontrolují úplnost dokumentace, vyhodnocují data z formální stránky a podávají návrhy na další testování.

Hodnocení látky může být iniciováno a provedeno kompetentními orgány kteréhokoli členského státu, pokud zdůvodní podezření, že výroba a použití látky ohrožuje lidské zdraví nebo životní prostředí. REACH má za cíl posuzování bezpečnosti chemických látek pro lidské zdraví a životní prostředí, takže stanoví, jaké testy musí být provedeny pro zjištění jejich dopadu. Experimenty užité pro posouzení bezpečnosti chemických látek, se nazývají testy toxicity, které tradičně zahrnují otravu morčat, králíků, ptáků, ryb, krys a myší, přestože v současnosti existují alternativy testování nevyžadující využívání zvířat.

Schvalování – Látky podléhající schvalování lze používat, pouze pokud bylo povoleno konkrétní použití a uživatel splňuje požadavky stanovené v povolení, nebo pokud je daný způsob užití od licenční povinnosti osvobozen (například při použití prostředníka).

Tato nová legislativa nás hluboce zasáhla. Znamená, že zatímco dříve bylo možné být absolutně „cruelty free“ – bez krutosti – a přitom dodržovat bezpečnostní požadavky zákonů, nyní jsou naši dodavatelé vystaveni riziku, že budou jako třetí strana do testování na zvířatech zapojeni. Legislativa REEACH se dotýká našich zásad. Jak bylo zmíněno výše, naši dodavatelé nesmí být zapojeni do testování na zvířatech, ať už z jakéhokoli důvodu, a jakékoli látky, které LUSH dodávají, musí pocházet od výrobců a dodavatelů, kteří neprovozují ani neobjednávají testy na zvířatech. Nicméně v důsledku zavedení legislativy REACH jsme byli nuceni přistoupit k nevyhnutelné výjimce z naší zásady: pokud je dodavatel zapojen do testování na zvířatech z důvodu požadavků REACH, musíme to „akceptovat“. Uvědomujeme si, jak nevyhnutelná tato výjimka je, a proto podporujeme naše dodavatele, kteří jsou nuceni podstoupit bezpečnostní testy, v aplikování alternativních metod a i nadále financujeme vývoj metod testování bez využití zvířat. Zároveň se snažíme vyhýbat používání ingrediencí, které znenadání musely projít testováním na zvířatech, tím, že hledáme jiné zdroje či měníme složení produktů.

Záměrem LUSH je na celý problém upozorňovat a ze všech sil bojovat, dokud nenastane den, kdy budou všechna zvířata zachráněna před testováním a řádně chráněna zákony celého světa.

Potíže / ostatní zásady týkající se testování

Žádná jiná firma nesdílí naše konkrétní zásady. V důsledku toho jsme často vynecháváni ze seznamů společností, které jsou „cruelty free“ („bez krutosti“), jednoduše proto, že organizace, které je sestavují:

 • Plně neporozuměli našim zásadám.
 • Pro nás nemají škatulku, takže by nám museli vytvořit novou, jelikož naše zásady převyšují jejich vlastní standardy.
 • Uvádí pouze společnosti s licencí na základě jejich vlastního systému.
 • Nebo prostě jen nesouhlasí s naším způsobem řešení?

Nicméně i tak je řada organizací zabývajících se ochranou zvířat, které si uvědomují sílu našich zásad, a rádi nás na své seznamy řadí, i když se nehodíme do stejné kategorie jako ostatní.

Držet se naší politiky přináší těžkosti, díky ní máme na výběr mnohem menší množství dodavatelů než jiné firmy.

Jak Lush uplatňuje zásady neprovádění testů na zvířatech?

Jak jsme zdůrazňovali výše, Lush nebude nakupovat od žádných firem, které z jakéhokoli důvodu vykonávají nebo objednávají testy na zvířatech (s nevyhnutelnou výjimkou kvůli legislativě REACH). Abychom si byli jisti, že dodavatel odpovídá našim standardům, vykonáváme každoroční přezkoumání.  

Každý rok dodavatelům odesíláme e-mail obsahující prohlášení o tom, že neprovádějí testování na zvířatech.

Dodavatel má jeden měsíc na to, aby prohlášení vyplnil a odeslal zpět k nám.

Pokud se nám vyplněná deklarace nevrátí (ani přes prodloužení lhůty, aby měl dodavatel možnost zodpovědět dotazy) nebo některé informace chybí, dodavatel je označen jako „neschválený“ a potřebnou ingredienci musíme získat od jiného, který naše požadavky splňuje.

V případě, že nebude dodavatel nebo materiál schválen, budou zařazeni do složky „nevyhovující materiály" na seznamu, který zaznamenává následující informace:

 • Interní kód PLU
 • Materiál označený jako nevyhovující
 • Datum zařazení mezi nevyhovující materiály
 • Priorita
 • Stávající dodavatel 
 • Osoba odpovědná za nákup
 • Datum získání náhrady
 • Název (jméno) nového dodavatele        
 • Proběhla kontrola za účelem zjištění vztahu dodavatele k testování na zvířatech? 
 • Datum přijetí do laboratoře  
 • Místo aktuálního testování výrobku  
 • Výsledky z laboratoře
 • Datum schválení
 • Kdy můžeme začít surovinu používat ve výrobě?
 • Důvod případného zamítnutí   
 • Další krok

V závěru kontroly je vypracována zpráva a předána kompetentním osobám v naší firmě.

Zároveň je aktualizována „černá listina“ nevyhovujících dodavatelů.

Všechny země, ve kterých Lush vyrábí a které si nakupují vlastní materiály pro výrobu, musí každoročně absolvovat kontrolu zaměřenou na testování na zvířatech.

I všechny naše další manufaktury mimo Velkou Británii (tj. v Austrálii, Kanadě, Chorvatsku, Německu a Japonsku), které nakupují své vlastní ingredience, musí provádět svá vlastní přezkoumávání a předávat své zprávy kompetentním osobám v britském Lush.

Každý rok pak kontrolor, který je vůči Lush nezávislou třetí osobou, provede zhodnocení našich záznamů.

Zjišťujeme, které látky musely být kvůli REACH otestovány, a kde je to možné, hledáme jiný zdroj.

Lush netestuje na zvířatech, nepoužívá žádné složky pocházející ze zvířat a jsou neslučitelné s vegetariánstvím a suroviny nakupuje pouze od výrobců, které neprovozují a neobjednávají testy na zvířatech. 

Pro jednotlivé ingredience stanovujeme i datum (1. 7.2007), od kterého nesmí být testována ani dodavatelem, ani výrobcem.

Než je dodavatel schválen, musí pro nás vyplnit a podepsat deklaraci netestování na zvířatech. Tím závazek nekončí, každý rok vyžadujeme její obnovu.

Pokud je firma součástí nějaké skupiny, musí být finančně nezávislá na jakékoli společnosti, která by provozovala nebo objednávala testy na zvířatech. Nechceme, aby naše peníze jakýmkoli způsobem přispívaly na testování, které považujeme za kruté a zároveň nezaručující bezpečné výsledky.

Naši distributoři musejí potvrdit, že nebudou za žádných okolností provádět ani zadávat třetím stranám testování na zvířatech.

Distributoři dodavatelů surovin musejí potvrdit, že nebudou za žádných okolností provádět nebo zadávat třetím stranám testování na zvířatech.

Pokud objednáváme suroviny přímo od výrobce, také musí potvrdit, že neprovozují ani neobjednávají experimenty na zvířatech, a to za žádným účelem.   

Zjišťujeme, zda firma někdy v minulosti na zvířatech testovala, kdy se zavázala netestovat v budoucnu a pokud byla donucena testovat kvůli REACH, tak kdy a proč.  

Nezávisíme pouze na deklaracích, které nám společnosti poskytují – každou společnost sami prověřujeme. Zjišťujeme, jaké suroviny prodávají, kdo je vlastní, s jakými dalšími společnostmi jsou propojeny, jestli registrují/prodávají své produkty na jiných trzích, kde je testování na zvířatech vyžadováno zákonem apod.

Suroviny, které Lush nakupuje, neobsahují žádné složky pocházející ze zvířat, které by nebyly vhodné pro vegetariány.

Naši dodavatelé nesmí být zapojeni do testování na zvířatech, a to z žádného důvodu, a veškeré suroviny, které LUSH poskytují, musí být pouze od výrobců, kteří testy na zvířatech neprovozují a neobjednávají (s nevyhnutelnou výjimkou v důsledku splnění požadavků legislativy REACH).

Podepsáním deklarace o netestování se naši dodavatelé zavazují, že budou nákupní team Lush informovat o jakékoli změněně v uvedených informacích.

Seznamte se s dalšími zásadami a postoji Lush.

Komentáře (0)
0 Komentáře